Regulamin obiektu Domki Worliny

§1. Postanowienia ogólne.

1.Goście przebywający i wypoczywający na terenie obiektu ,,Domki Worliny” zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu ,,Domki Worliny” znajdującego się w Worlinach, Worliny 71,
14-105 Łukta 
oferowanych do krótko terminowego pobytu Gościom (najmującym).

3.Niniejszy Regulamin oraz regulamin rezerwacji dostępny na stronie www.domkiworliny.pl stanowi umowę pomiędzy wynajmującym a Gośćmi (najemcami), do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie przez Gości (najemców) rezerwacji. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W Momocie dokonania rezerwacji (wpłaceniu 30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2. Rezerwacja i meldunek.

1. Goście dokonują wstępnej rezerwacji Domku poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@domkiworliny.pl. Dodatkowo rezerwacja może zostać dokonana telefonicznie, pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej www.domkiworliny.pl

2. Potwierdzeniem wykonania wstępnej rezerwacji jest e-mail rezerwacyjny, z którego wynika dalsza procedura postępowania, oraz płatności.

3. Uzgodnioną rezerwację należy potwierdzić dokonując w ciągu 2 dni roboczych płatności zadatku w wysokości 30% sumy opłaty za pobyt. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

4. Pozostałą kwotę za pobyt Gość (najemca) wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobraniu kluczy lub przelewem pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku wynajmującego obiekt 2 dni przed rozpoczęciem najmu.

5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Okazanie dokumentu tożsamości jest niezbędne w celu zawarcia umowy.

6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osób, będących pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osób które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z dalszego pobytu w trakcie jego trwania, Gościowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek uiszczonych wcześniej opłat, w tym opłaty za cały okres pobytu.

8. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.

§3. Odbiór domku

1. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 18:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.2. Gość (najemca) zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż §3 p.1 (godz. 18:00).

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Gość (najemca) zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

4. Udostępnienie domku następuje po uregulowaniu pełnej opłaty za pobyt wraz z kaucją gwarancyjną 500 PLN.

5. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi po zdaniu domku, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcje wynajmu. Jeśli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Gość (najemca) zobowiązany jest do jej pokrycia w całości, w dniu zdania domku.

6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.

7. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji, maksymalnie 6 osób.

8. W przypadku przekroczenia deklarowanej podczas rezerwacji liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty i kaucji.

9. Gość (najemca) nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż przypisana do danego domku może przebywać w domku i na terenie obiektu Domki Worliny tylko za pisemną zgodą Właściciela obiektu.

10. Cena usług świadczonych przez właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Goście (najemcy) na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

11. Właściciel obiektu nie odpowiada za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na Gościach (najemcach) domku. Prosimy o zachowanie ostrożności.

12. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów oraz rzeczy w nich pozostawionych.

13. Gość (najemca) po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Pozytywny odbiór Gość (najemca) potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

14. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

15. Brak uwag ze strony Gościa (najemcy) co do takich uszkodzeń po otrzymaniu kluczy oznacza, że Gość (najemca) nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

16. Gość (najemca) ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

17. Nieodebranie domku przez Gościa (najemcę) w określonym terminie (najpóźniej do godz. 24:00 pierwszego dnia wynajmu), uważane jest za odstąpienie od umowy. Wpłacony zadatek w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi.

§4. Użytkowanie domku podczas pobytu.

1. Domki wyposażone są w czujniki dymu, połączonego z całodobowym systemem monitorującym. W domku oraz na tarasie i balkonie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia w domku na tarasie i balkonie będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Właściciel obiektu Domki Worliny zastrzega sobie prawo do nałożenia na Gościa (najemcę) kary w wysokości 500 PLN w każdym przypadku niezastosowania się do zakazu.

2. Przypadki nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej skutkują karą w wysokości 500 PLN oraz pokryciem kosztów  nieuzasadnionego przyjazdu patrolu interwencyjnego.

3. Palenie jest dopuszczalne tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

4. Ręczniki i pościel nie mogą być używane poza domkiem. Zabronione jest rozkładanie pościeli, koców i ręczników na trawie oraz wynoszenia leżaków poza teren obiektu Domki Worliny.

5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, piecyków elektrycznych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

6. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku i ich wyposażeniu, w tym przestawiania mebli. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Gość (najemca) zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

7. Goście mają zakaz wprowadzania zmian w ustawieniach TV dostępnego w salonie.

8. W przypadku zgubienia kluczy do Domku, Gość (najemca) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN.

9. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączaniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.

10. Goście zobowiązani są do segregacji śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie obiektu (szkło, plastik, papier, metal itp.)

11. Ze względów higienicznych i zabezpieczenia przed nieprzyjemnymi zapachami, prosimy o używanie worków plastikowych do wiaderek kuchennych.

12. Gość (najemca) zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym (z dnia odebrania domku od Właściciela), co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem oraz wyniesienie śmieci do odpowiednich pojemników zgodnych z segregacją. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty pobranej z pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku w wysokości 500 zł.

§5. Pozostałe zasady pobytu i najmu.

1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku a Gościem (najemcą) nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

2. Do dyspozycji Gości pozostaje bezpłatny niestrzeżony parking.

3. Zabronione jest jeżdżenie po trawnikach a parkowanie dozwolone tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

4. Domki nie są wynajmowane na imprezy integracyjne, urodziny i 18-stki, wieczory kawalerskie i panieńskie.

5. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia powinna znajdować się na terenie obiektu Domki Worliny pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

6. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci.

7. Obiekt udostępnia Gościom plac zabaw dla dzieci, który jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

8. Z urządzeń i elementów placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych oraz korzystanie z urządzeń przez większą liczbę osób niż zostało to przewidziane przez producenta.

9. Na terenie obiektu Domki Worliny zakazuje się rozpalania ogniska czy grilla poza wyznaczonym do tego celu miejscem. Niezastosowanie się do przedmiotowego zakazu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 1000 PLN.

10. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania czy palenia ogniska.

11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz używania grillów jednorazowych.

12. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane
np. czasowym brakiem prądu czy wody.

13. Nie akceptujemy pobytu ze zwierzętami.

14. W przypadku, gdy Gość (najemca) w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi (najemcy) pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

15. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00 rano.

16. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

17. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umowy przez Właściciela.

18. Właściciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym Gościowi (najemcy) i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu obiektu Domki Worliny.

19. Zapoznanie się z powyższym Regulaminem jest obowiązkiem każdego z zakwaterowanych Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od zasad jego przestrzegania.

20. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka

21. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Gościem (najemcą) jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

1. Administratorem Twoich danych jest Agnieszka Bilińska.

2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą;

3. Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych;

4. Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

5. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;

6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@domkiworliny.pl

Pobierz  Regulamin wynajmu